Oferta

 

Kompleksowa obsługa procesu odszkodowawczego w sprawach dotyczących uszczerbku na zdrowiu lub śmierci poniesionej w wyniku wypadku oraz strat materialnych wynikłych ze zdarzenia.

 

W ramach prowadzonej sprawy uwzględniamy:

punktor Blue prawo stetoskop1rozmiary krzywdy, bólu i cierpienia (uszczerbku na zdrowiu),

punktor Blue wydatki poniesione na leczenie (zakup środków farmakologicznych, sprzętu, koszty opieki, dojazdy do              placówek opieki zdrowotnej),

punktor Blue utracony w następstwie wypadku dochód,

punktor Blue pogorszenie się sytuacji materialnej w następstwie utraty Osoby Najbliższej,

punktor Blue możliwość wyegzekwowania świadczeń rentowych,

punktor Blue koszty wynikające z organizacji pogrzebu w związku ze śmiercią Osoby Najbliższej,

punktor Blue kapitalizację odsetek.

 

Zakres działania Biura

Na podstawie udostępnionych przez Klienta oraz gromadzonych na podstawie wystawionego pełnomocnictwa dokumentów, ustalamy zakres szkody, rozmiary strat oraz zakres uprawnień cywilnoprawnych, karnoprocesowych i administracyjnych. W oparciu o całokształt materiału dowodowego podejmujemy działania zmierzające do oszacowania strat materialnych, zdefiniowania krzywdy, co pozwala nam wystąpić na rzecz Klienta z żądaniem o zapłatę stosownego zadośćuczynienia. Opracowane dla potrzeb roszczeń odszkodowawczych analizy prawno – finansowe cechują się zarówno profesjonalizmem, jak też wysoką skutecznością w dochodzeniu praw do odszkodowania na rzecz Klienta.
zakres dzialaniaMając przyjemność zaoferowania usługi prawno – finansowej polegającej na reprezentowaniu Państwa interesów przed podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody oraz wyegzekwowaniu należnych świadczeń, chcielibyśmy zapewnić, że podjęte przez nas działania doprowadzą w możliwie najkrótszym czasie do uzyskania jak najwyższych wymienionych wyżej świadczeń odszkodowawczych, które zrekompensują poniesione straty i wydatki oraz zadośćuczynią za krzywdę powstałą w związku z zaistniałym zdarzeniem.
Należy pamiętać, że podmioty zobowiązane do naprawienia szkody, rozpatrując wnioski składane indywidualnie przez Poszkodowanych- nie zawsze " potrafią " zrozumieć specyfikę takich zjawisk jak ludzka krzywda, ból czy cierpienie, dlatego w swoich rozstrzygnięciach często nie dostrzegają wagi zgłaszanych roszczeń. Wpływa na to również brak  znajomości  ze  strony Klienta  procedur właściwych dla likwidacji szkód, zawiłości  przepisów  prowadzącej do Jego dezorientacji i bezradności wykorzystywanej często przez towarzystwa ubezpieczeń. Prowadzi to najczęściej do odmowy wypłaty odszkodowania lub też zaniżenia jego wartości. Konsekwencja i determinacja, z jaką reprezentujemy naszych Klientów pozwala Towarzystwom Ubezpieczeń,  bądź  innym  podmiotom  zobowiązanym  do wypłaty odszkodowania - traktować nas jak partnerów, a nie przeciwników w prowadzonym sporze. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie wykonywania czynności przez podmioty zobowiązane do wypłaty odszkodowania – podejmujemy zdecydowane interwencje informując o swoich spostrzeżeniach m. in. Rzecznika Ubezpieczonych, Komisję Nadzoru Finansowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Prokuratury czy też inne organy kontrolne.

 

Dlaczego my?

Komfort współpracy, jaki zapewniamy Klientowi pozwala Mu przeznaczyć Jego cenny prywatny czas na zmaganie się ze skutkami zdarzenia poprzez całkowite poświęcenie się m. in. procesom leczenia i rehabilitacji, nam natomiast – profesjonalną, prawno – finansową ochronę Jego interesów. W szczególnych przypadkach, wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (m.in. nie posiadających środków na leczenie) udzielamy wsparcia finansowego w formie zaliczki na poczet uzyskanych na rzecz Klienta świadczeń.

LegeArtisNa co dzień współpracujemy z biegłymi, rzeczoznawcami, lekarzami, radcami prawnymi, którzy pomagają dokonać właściwej i rzetelnej oceny analizowanych dokumentów oraz sytuacji, w jakiej znalazł się Klient. Współpraca ta trwa nieprzerwalnie do czasu zakończenia sprawy, zarówno na etapie poza procesowym (ugodowym), jak i sądowym. Prowadzimy sprawy dotyczące roszczeń powstałych w wyniku zdarzeń sięgających nawet 20 lat wstecz. Wypracowane techniki negocjacyjne pozwalają nam uzyskiwać świadczenia na rzecz Klientów również w sprawach objętych przedawnieniem roszczeń.

 

Bieżące analizy wyroków sądów powszechnych, orzecznictwa Sądu Najwyższego, literatury w zakresie stosowanych praktyk ubezpieczeniowych czy odszkodowawczych oraz ciągłe monitorowanie zmian w przepisach prawa, udział w szkoleniach i sympozjach - pozwala nam zdobywać odpowiednie doświadczenie, co wpływa na wypracowywanie skutecznych technik i kierunków działania w codziennej pracy na rzecz Klienta.

Pamiętaj że:

punktor Blue Twój problem jest również naszym problemem - jesteśmy przy Tobie aż do zakończenia postępowania i współpracy.

punktor Blue Jeżeli w Twojej ocenie dotychczasowy pełnomocnik nie spełnia Twoich oczekiwań a sprawa prowadzona jest w sposób niesatysfakcjonujący - masz prawo do zmiany decyzji i wyboru innej korzystniejszej oferty! Jesteśmy więc do Twojej dyspozycji!

 

Zgodnie prawem i zasadami etyki…

zgodnie z prawemZaakceptowany i respektowany w ramach przynależności Biura do Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka „Kodeks Etyczny” daje Państwu gwarancję transparentności naszych działań, właściwej ochrony Państwa danych osobowych, tajemnicy lekarskiej, powierzonych dokumentów i informacji. Stanowi jednocześnie rękojmię Państwa bezpieczeństwa w zakresie naszej dyspozycyjności, wysokiej kultury osobistej i dyskrecji. Pozostające do Państwa dyspozycji: kontakt telefoniczny, dojazd do miejsca zamieszkania Klienta, poczta internetowa oraz Punkt Informacji i Obsługi Klienta (Plac Dworcowy 4 w Elblągu) pozwalają na sprawne prowadzenie korespondencji, wpływają na optymalizację podejmowanych działań, sprawne rozwiązywanie problemów czy też udzielanie odpowiedzi na wszystkie nurtujące Państwa pytania związane z realizacją sprawy.

 

Stworzona z myślą o Kliencie strona internetowa umożliwia Państwu m.in. bieżące monitorowanie etapów sprawy. Dzięki zakładce      " STREFA KLIENTA " oraz przydzielonym indywidualnym kodom dostępu - możecie Państwo zapoznać się z korespondencją oraz rozstrzygnięciami zapadającymi na poszczególnych etapach postępowania.

Nie wykorzystujemy w swojej pracy - jak to robią inne podmioty - agresywnych i nieludzkich technik telemarketingu, nie nękamy Poszkodowanych telefonami i nie wręczamy ofert współpracy ani wizytówek w szpitalach, na cmentarzach czy na miejscach zdarzeń. Nie powierzamy ponadto  - jak to czyni konkurencja - zadań przedstawicielskich osobom, które nie przeszły procesu rekrutacji w zakresie szkolenia i oceny znajomości oraz umiejętności stosowania fundamentalnych zasad prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i ubezpieczeń społecznych, psychologii oraz podstawowych zagadnień dot. medycyny powypadkowej.